การบ้านการทำนวัตกรรมหุ่นยนต์

1.นำโครงร่างนวัตกรรมหุ่นยนต์ไปจัดทำเป็นโมเดลจริงขนาดไม่เกิน 30x30 ซม.

 (วัสดุไม่จำกัด)

2.ใช้กระดาษวาดรูป (กระดาษ 100 ปอนด์) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 55x38 ซม. และ

ไม่เกิน 55x76 ซม. มาวาด/เขียนคำอธิบายโมเดลที่สร้างขึ้น (ใส่สีประกอบ)

3.ทุกกลุ่มเตรียมตัวมานำเสนอในสัปดาห์ที่ 11 (28 ต.ค - 3 พ.ย. 57

4.แต่ละ Section ส่งผลงาน 1 ผลงานตัวแทนกลุ่มเพื่อร่วมงาน Gen Ed. Day 

(4-8 พ.ย. 57)


ข้อกำหนดเบื้องต้นของโมเดล

ขนาดไม่เกิน 30 x 30 เซ็นติเมตร

โมเดลเป็นหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติ

โมเดลต้องมีประโยชน์และช่วยงานประจำของมนุษย์

โมเดลต้องไม่ทำร้ายมนุษย์/ไม่ทำสงคราม

โมเดลมีความสมเหตุสมผล

คิดงบประมาณที่ใช้สร้างโมเดล (ถ้ามี)

คิดราคาขายของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)

โมเดลใช้พลังงานอะไรในการทำงาน

โมเดลจะต้องไม่ผิดกฎหมาย/ศีลธรรม/จารีตประเพณี


Comments