COURSE OUTLINE (แผนการสอน)

Course Outline (แผนการสอน)

 ครั้งที่ หัวข้อ
1

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง และแผนภูมิต่างๆ 


กิจกรรม:
   จัดกลุ่ม กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ
email นักศัึกษา ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
nnnnnn.xxxx@bumail.net
ลงทะเบียนกลุ่ม
Section 1121
Section 1151
Section 1161

การบ้าน:
   -

ส่งการบ้าน: 
   -
 2

ความหมายของคำว่าสถิติ การคำนวณค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม และค่ามัธยฐาน การใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับค่ากลาง และการทำสำรวจความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ (slide ประกอบการเรียน)

กิจกรรม:
     กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ  รายงานกลุ่มส่งหัวข้อเพื่อสำรวจความคิดเห็น เรื่องที่นักศัึกษาสนใจ

การบ้าน:
    งานที่ 1 - ให้ไปทำรายละเอียดแบบสำรวจ(สร้างคำถาม) ส่งในครั้งที่ 2

ส่งการบ้าน:
   -
 3การสร้างแบบสำรวจโดยใช้ Google Form และ bit.ly (เอกสารประกอบการสอน)

กิจกรรม:
     กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ ตรวจแบบสำรวจ 

การบ้าน:
  งานที่ 2 - รายงานกลุ่ม คำถามและรายละเอียดของแบบสอบถามและนำสร้างแบบสอบถามใน Google Form ส่งในครั้ง 4

ส่งการบ้าน:
   งานที่ 1 - รายละเอียดแบบสำรวจ (คำถาม)

 4 ทำการสำรวจ (Poll) ทุกกลุ่มร่วมกัน โดยใช้ Google Form และ bit.ly

กิจกรรม:
   กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ สำรวจในห้อง และเปิดผลสรุปคร่าวงๆใน ชั้นเรียน ผ่าน Google Fom ไม่ต่ำกว่า 30 ชุด
โดย นักศึกษา 1 คน ตอบแบบสอบถาม 5 แบบสอบถาม 

การบ้าน:
   งานที่ 3 - นำผลที่สำรวจไปทำรูปเล่นในรายงานส่ง ในครั้งที่ 6

ส่งการบ้าน:
   - ลงทะเบียนหล้ังกรอก Poll S1121
   - ลงทะเบียนหลังกรอก Poll S1151
   - ลงทะเบียนหลังกรอก Poll S1161
 5

การจัดทำPortfolio โดยใช้ Google Site (เอกสารประกอบการเรียน 1เอกสารประกอบการเรียน 2)

กิจกรรม:
   กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ

การบ้าน:
     งานที่ 4 - งานเดี่ยว การทำ Portfolio ด้วย Google Site (ส่งครั้งที่ 13)
คำสั่ง และ ข้อมูล

ส่งการบ้าน:
 -
 6

แนวโน้มและ Trend ของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ไปจนถึงอนาคต (ตั้งแต่สัญญาณวิทยุ โทรเลข 1G 2G 3G 4G ไปจนถึงการสื่อสารในอนาคต) วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น ADSL Broadband หรือ VPN แนะนำเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ในด้านต่างๆ (เอกสารประกอบการสอน)

กิจกรรม:
    กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ

การบ้าน:
    - 

ส่งการบ้าน:
   ส่งงานที่ 3 -  รายงานแบบสำรวจ
 7

วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคม (Social Network) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของเครือข่ายสังคม การใช้งานเครือข่ายสังคมอย่างปลอดภัยและถูกวิธี การค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการท่องเว็บไซต์และซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและถูกวิธี    

กิจกรรม:
   กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ
Section 1161 : กิจกรรมในห้อง
Section 1121 : กิจกรรมในห้อง
Section 1151 : กิจกรรมในห้อง

การบ้าน:
   -

ส่งการบ้าน:
   -


สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย (วิชาอื่นๆ) จ. 6 - จ. 13 ต.ค. 57
วิชา GE112 ไม่มีการสอบกลางภาค
9งานกลุ่มเขียนโครงร่าง (Draft) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านหุ่นยนต์ (Robot) และนำไปสร้างเป็น โมเดล (Model),การใช้งาน Youtube

กิจกรรม:
   กิจกรรมในห้องเรียน

การบ้าน:
    งานที่ 5 - ทำโครงร่าง (Draft) ให้เสร็จและจัดทำงานนำเสนอ (ส่งครั้งที่ 11) (ตัวอย่างคลิปนวัตกรรม, ต้วอย่างที่ 2)

ส่งการบ้าน:
   - 
 10

กฎหมาย พระราชบัญญัติ และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง (เอกสารประกอบการสอน)

กิจกรรม:
   กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ

การบ้าน:
   งานที่ 6 - ทำหนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ (ส่งครั้งที่ 13) (ตัวอย่างที่ 1ตัวอย่างที่ 2, ตัวอย่างที่ 3)

ส่งการบ้าน:
   -
11นำเสนอ (Present) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านหุ่นยนต์ (Robot)

กิจกรรม:
   - คัดเลือกผล งานมา 2 ชิ้น เพื่อออกงาน GE Day

การบ้าน:
   -Vote นวัตกรรมหุ่นยนต์
     Section 1121 
     Section 1151
     Section 1161
ส่งการบ้าน:
   ส่งงานที่ 5 - นำเสนอ (Present) ต้นแบบนวัตกรรมอนาคตด้านหุ่นยนต์ 
Sect 1121 ส่งได้ที่ https://bit.ly/ge112-1121
Sect 1151 ส่งได้ที่ https://bit.ly/ge112-1151
Sect 1161 ส่งได้ที่ https://bit.ly/ge112-1161
 12

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดและการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (เอกสารประกอบการสอน)

กิจกรรม:
   กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ

การบ้าน:
   -

ส่งการบ้าน:
   -

 13

วิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการอนุรักษ์

พลังงานกิจกรรม:
   กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ 
   นำเสนอ คัดเลือก Portfolio

การบ้าน:
   -

ส่งการบ้าน:
   ส่งงาน 4 - นำเสนอ คัดเลือก Portfolio
Sect 1121 ส่งได้ที่  https://bit.ly/ge112-1121
Sect 1151 ส่งได้ที่  https://bit.ly/ge112-1151
Sect 1161 ส่งได้ที่  https://bit.ly/ge112-1161
14นำเสนอ (Present) หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์และเกมไม่สร้างสรรค์ บรรยายประเภทของเกมคอมพิวเตอร์และสาระบันเทิงด้านเทคโนโลยี ผลกระทบที่เกิดกับตนเองและสังคมต่อการใช้สิ่งบันเทิงต่างๆ ในทางที่ผิด แนวโน้มของสิ่งบันเทิงดิจิตอลในโลกอนาคต 

กิจกรรม:
   จัดกลุ่ม กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ

การบ้าน:
   นักศึกษาทำแบบประเมินการเรียนการสอน (Online Assessment)

ส่งการบ้าน:
   ส่งงานที่ 5 - นำเสนองานเกมสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์
Sect 1121 ส่ง https://bit.ly/ge112-1-57-1121
Sect 1151 ส่ง https://bit.ly/ge112-1-57-1151
Sect 1161 ส่ง https://bit.ly/ge112-1-57-1161
15 ศึกษาสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ลักษณะการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การเกิดสึนามิ เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีในการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น - ให้นักศึกษาอาสาสมัครเปิด Portfolio ของตนเอง 

กิจกรรม:
   กิจกรรมในห้องเรียน ถาม-ตอบ และดูวิดีโอ

การบ้าน:
   นักศึกษาทำแบบประเมินการเรียนการสอน (Online Assessment)

ส่งการบ้าน:
   -
 16สอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย (วิชาอื่นๆ) อ. 2 ธ.ค. - ศ. 12 ธ.ค. 57
วิชา GE112 ไม่มีการสอบกลางภาค

Comments